آخرین محصول

گواهینامه

اهداف

شرکت فتاحیه به منظور ساماندهي فعاليت ها و  توليدات خود و ارائه خدمات بهتر در این ضمینه اقدام به ايجاد بخشهای تحقیقاتی نموده است - ساماندهي فعاليت  - بهبود كيفيت توليد و خدمات اثربخشی سرمایه گذاری های انجام شده - مطالعه مستمر، ارائه خدمات مشورتي ،همکاري با سازمان هاي ذيربط، - رعایت استانداردها و آيين نامه ها، - ارتقاي دانش فني